Regulamin
III Powiatowego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych

Organizatorzy: nauczyciele języka angielskiego Szkoły Podstawowej nr2 w Przeworsku:  Małgorzata Kolczak, Alicja Nowinowska, Katarzyna Kaczmarzyk

Data i miejsce: 27 marca 2020r. SP 2 w Przeworsku, ul. Misiągiewicza 10

Uczestnicy:  uczniowie szkół podstawowych powiatu przeworskiego

Fundatorem nagród w konkursie jest Wydawnictwo Oxford University Press i Wydawnictwo Macmillan

Cele konkursu:

1. Sprawdzenie wiedzy uczniów o Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii     i Irlandii Północnej, Kanadzie, Australii, Irlandii, Nowej Zelandii i Stanach Zjednoczonych.

2. Zachęcanie dzieci do samodzielnego zdobywania wiedzy o krajach anglojęzycznych, ich historii, kulturze, geografii, zwyczajach, świętach.

3. Wzbudzenie zainteresowania językiem angielskim.

4. Kształtowanie postaw tolerancji i szacunku wobec dziedzictwa kulturowego innych narodów.

5. Zachęcanie do pozytywnej rywalizacji i rozwijania swoich ambicji.

6. Umożliwienie uczniom sprawdzenia własnej wiedzy zdobytej na lekcjach języka angielskiego, zajęciach pozalekcyjnych i innych przedmiotach.

7. Integracja środowiska nauczycieli języków obcych i propagowanie idei zdrowej rywalizacji między szkołami.

Regulamin konkursu:

1.Konkurs ma jeden etap w formie pisemnej w języku angielskim. Składa się      z różnego rodzaju zadań: test wyboru, odpowiedzi na pytania, uzupełnianie zdań, prawda/fałsz itp.

2. Czas trwania konkursu to 45 min.

3. Zadania konkursowe dotyczą ogólnej wiedzy o Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej, Kanadzie, Australii, Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii (historia tych krajów, ich kultura, zwyczaje, geografia i święta)

4. Wszyscy uczestnicy konkursu piszą ten sam test w tym samym miejscu            i w tym samym czasie.

5. Z każdej szkoły może wziąć udział 2 uczniów , uczniowie ci zgłaszani są do konkursu przez swojego nauczyciela  j. angielskiego na adres mailowy szkoły: sp2.sekretariat2@gmail.com do 20 marca 2020r.

Organizator zastrzega sobie prawo do wystawienia więcej niż dwóch uczestników.

6.Uczestnicy konkursu zobligowani są do posiadania podpisanego przez rodziców lub prawnych opiekunów oświadczenia o zgodzie na udział w konkursie (do pobrania ze strony internetowej szkoły w zakładce: konkursy)

7. Prace uczniów ocenia jury wybrane przez organizatora konkursu.

8.W czasie trwania konkursu członkowie komisji konkursowej nie mogą objaśniać zadań oraz udzielać wskazówek dotyczących ich rozwiązania.

9.Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu przez ucznia, jego rodziców lub opiekunów prawnych.

10. Udział ucznia w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikowanie niezbędnych danych osobowych związanych z ogłoszeniem wyników.

11. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu przeprowadzenia konkursu.

12. Prace uczniów pozostają do wglądu u organizatora.

13. Laureaci – zdobywcy pierwszych trzech miejsc oraz III wyróżnień otrzymają dyplomy  i nagrody.

Uwaga!

Konkurs jest uwzględniony przez Kuratora Oświaty w wykazie zawodów wiedzy.

Załącznik 1

Karta zgłoszenia

III Powiatowy Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych

organizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 w Przeworsku

Nazwa i adres szkoły: ………………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko ucznia (klasa):  ……………………………………………………………..  

                                                       …………………………………………………………….. 

opiekun: …….……………………………………………..………  

Załącznik 2

Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) uczniów biorących udział
w III Powiatowym Konkursie Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych

Oświadczam, iż zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U.2016.922 tj.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka……………………………………………………………..ucznia…………………………………………….., do celów związanych (nazwa szkoły wraz z miejscowością) z jego  udziałem w III Powiatowym Konkursie Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku dla uczniów szkół podstawowych powiatu przeworskiego.

………………………………………………………………..                                                                

podpis rodzica (opiekuna prawnego)