Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku.

Data publikacji: 2002-09-01 Data aktualizacji: 2020-09-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Materiały wideo nie mają alternatywnej zawartości w postaci audiodeskrypcji.
 • Zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.
 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.
 • Część plików nie jest dostępna cyfrowo

Wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 • Niektóre filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo.
 • Na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 • Na niektórych stronach elementy wejściowe nie posiadają określonego przeznaczenia.
 • Do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem.
 • Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 • Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
Data sporządzenia oświadczenia: 2020-12-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Organ nadzorujący: Bogdan Sebzda – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku.

Osobą kontaktową jest: Marian Paszkowski

E-mail: sekretariatszkolanr2@poczta.onet.pl

Telefon: 166487256

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Stepkiewicza. Wejście do budynku jest na równi z chodnikiem prowadzonym do budynku szkoły.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • W budynku nie ma windy.
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze, pomieszczenia i sale lekcyjne na parterze.
 • Budynek posiada parking jeden od ul. Stepkiewicza, na którym znajduje się specjalne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku brak jest możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.