Zapraszamy do obejrzenia zamieszczonej poniżej prezentacji podsumowującej III wojewódzki konkurs logopedyczny Trzeszczące wierszyki w Japonii.

 REGULAMIN III WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU LOGOPEDYCZNEGO

objętego patronatem Burmistrza Miasta Przeworska

Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku

CELE KONKURSU:

– upowszechnianie kultury żywego słowa
– wzbogacanie zasobu słownictwa i umiejętności wypowiedzi

– rozwijanie umiejętności plastycznych, kreatywności i wyobraźni uczniów
– zwrócenie uwagi na piękno mowy ojczystej

– rozwijanie zainteresowań literackich i czytelniczych

– poszerzanie zainteresowań kulturowych, (zapoznanie ze zwyczajami, kulturą i tradycją Japonii)

Założenia organizacyjne:

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 0 – III szkół podstawowych województwa podkarpackiego.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w czterech kategoriach:

– klasy specjalne I-III, oraz dzieci ze spektrum autyzmu,
– klasy 0-I
– klasy II
– klasy III.

 • Zadania konkursowe dla poszczególnych kategorii:
  a) uczniowie klas 0-I i klas specjalnych I-III oraz dzieci ze spektrum autyzmu  wykonują ilustrację lub komiks,  na których  znajdzie się co najmniej 5 przedmiotów, osób zjawisk, z głoskami szumiącymi: sz, ż, cz, dż i głoską  r. ( W tym roku zachęcamy do wykonania pracy plastycznej, która będzie opowiadała o ludziach, ich zwyczajach oraz przyrodzie  japońskiego kraju)
  b) uczniowie klas II tworzą wiersz składający się z dwóch zwrotek, w których znajdą się wyrazy zawierające głoski szumiące: sz, ż, cz, dż i głoskę r ( W tym roku zachęcamy do napisania wiersza , który będzie opowiadał o ludziach, ich zwyczajach oraz przyrodzie japońskiego kraju)
  c) uczniowie klas III tworzą wiersz składający się z trzech zwrotek, w których znajdują się wyrazy zawierające głoski szumiące: sz, ż, cz, dż i głoskę r ( W tym roku zachęcamy do napisania wiersza , który będzie opowiadała o ludziach,  ich zwyczajach oraz przyrodzie japońskiego kraju)

Komisja konkursowa, będzie szczególnie brała pod uwagę odzwierciedlenie we wierszach i pracach plastycznych rzeczywistych zwyczajów japońskich, odniesienia się do przyrody  i kultury tego kraju.

 • Praca plastyczna w formacie A4 może być wykonana dowolną techniką plastyczną.
 • Wiersze mają  być napisane odręcznie, na kartce formatu A4.
 • Każda praca powinna być wykonana samodzielnie.
 • Każda szkoła może zgłosić do konkursu 3 prace w każdej kategorii wiekowej.
 • Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich na wykorzystanie prac literackich i plastycznych przez Organizatora.
 • Do pracy należy dołączyć metryczkę (załącznik nr 1) oraz oświadczenie zawierające zgodę rodziców/prawnych opiekunów na przetwarzanie danych osobowych  i wykorzystanie wizerunku uczestnika konkursu na potrzeby Organizatora konkursu (załącznik nr 2).
 • Prace konkursowe należy przesłać do dnia 09.03.2020 r. na adres Organizatora: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Hugona Kołłątaja ul. Lwowska 11, 37-200 Przeworsk z dopiskiem: III Wojewódzki Konkurs Logopedyczny „Trzeszczące wierszyki w  Japonii”

     11. Prace pod względem merytorycznym, artystycznym i estetycznym oceni jury powołane  przez Organizatora, które wyłoni laureatów konkursu w poszczególnych kategoriach.

     12. Prace konkursowe stają się własnością Organizatora z dniem ich doręczenia.

13. Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela logopeda Szkoły Podstawowej nr 2 w Przeworsku – p. Dorota Czarny-Konieczny, tel. 16 648 72 56.

Ogłoszenie wyników:

 1. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronach internetowych Szkoły Podstawowej nr 2 w Przeworsku www.sp2przeworsk.nets.pl    i  www.facebook.com/sp2.przeworsk  do dnia  23.03.2020 r.
 2. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród laureatom odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 2 w Przeworsku.
 3. Podczas imprezy podsumowującej konkurs nagrodzone prace literackie i prace plastyczne zostaną zaprezentowane w formie wystawy pokonkursowej.
 4. O terminie imprezy podsumowującej konkurs opiekunowie laureatów zostaną powiadomieni indywidualnie.
 5. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną wydane przez organizatora  w pamiątkowej książeczce.