(podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18   kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

I

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno –
wychowawczych
2 września
2019
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2019
3. Ferie zimowe 13 – 26 stycznia 2020
4. Wiosenna przerwa świąteczna 9 – 14 kwietnia 2020
5. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno
– wychowawczych
26 czerwca
2020
6. Ferie letnie 27 czerwca –
31 sierpnia 2020

II Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych ustalone       przez dyrektora szkoły:

27.04.2020

28.04.2020

29.04.2020

30.04.2020

21.04.2020 – egzamin ósmoklasisty (język polski – godz. 9:00)

22.04.2020 – egzamin ósmoklasisty (matematyka – godz. 9:00)

23.04.2020 – egzamin ósmoklasisty (język obcy nowożytny – godz. 9:00)

12.06.2020

III Święto Szkoły: 24.04.2020

IV Klasyfikacja śródroczna: 7.01.2020

  1. Do 4 grudnia 2019 roku nauczyciele wpisują przewidywane śródroczne oceny niedostateczne (ołówkiem w dzienniku), a wychowawcy klas informują o tym fakcie rodziców do 6 grudnia 2019 roku (za pisemnym potwierdzeniem).
  • Do 6 grudnia 2019 roku wychowawcy klas informują rodziców o przewidywanych nieodpowiednich i nagannych ocenach śródrocznych z zachowania (za pisemnym potwierdzeniem).
  • Do 16 grudnia 2019 roku nauczyciele wpisują ołówkiem w dzienniku przewidywane oceny śródroczne uczniów z poszczególnych przedmiotów i zachowania.
  • Do 18 grudnia 2019 roku wychowawcy klas informują rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych uczniów z poszczególnych przedmiotów i zachowania (za pisemnym potwierdzeniem).
  • Do 3 stycznia 2020 roku nauczyciele wpisują długopisem w dzienniku oceny śródroczne uczniów z poszczególnych przedmiotów i zachowania.

 V  Klasyfikacja roczna: 19.06.2020

  1. Do 15 maja 2020 roku nauczyciele wpisują przewidywane roczne oceny niedostateczne (ołówkiem w dzienniku), a wychowawcy klas informują o tym fakcie rodziców do 19 maja 2020 roku (za pisemnym potwierdzeniem).
  • Do 19 maja 2020 roku wychowawcy klas informują rodziców o przewidywanych nieodpowiednich i nagannych ocenach rocznych z zachowania (za pisemnym potwierdzeniem).
  • Do 3 czerwca 2020 roku nauczyciele wpisują ołówkiem w dzienniku przewidywane oceny roczne uczniów z poszczególnych przedmiotów i zachowania.
  • Do 5 czerwca 2020 roku wychowawcy klas informują rodziców o przewidywanych ocenach rocznych uczniów z poszczególnych przedmiotów i zachowania (za pisemnym potwierdzeniem).
  • Do 17 czerwca 2020 roku nauczyciele wpisują długopisem w dzienniku oceny roczne uczniów z poszczególnych przedmiotów i zachowania.

VI Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej: 26.06.2020

VII Terminy spotkań (wywiadówek) z rodzicami w roku szkolnym        2019/2020

        I półrocze klasy 1 – 4 klasy 5 – 8
  23.09.2019     24.09.2019
  2.12.2019     3.12.2019  
  9.01.2020     9.01.2020
    II półrocze   11.03.2020     12.03.2020  
  20.05.2020   21.05.2020  

Wychowawcy oddziałów przedszkolnych (zerówek) ustalą terminy spotkań z rodzicami we własnym zakresie.