SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W  PRZEWORSKU

ZAPRASZA DO UDZIAŁU W VII  POWIATOWYM KONKURSIE PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ

pod patronatem Burmistrza Miasta Przeworska

we współpracy z Wydawnictwem Oxford University Press
 i Wydawnictwem Macmillan

Konkurs odbędzie się 8 maja 2020 r. w Miejskim Ośrodku Kultury 
im. Oskara Kolberga  w Przeworsku                                                                

CELE KONKURSU

 • Motywowanie uczniów do nauki języków obcych.
 • Prezentacja umiejętności językowych i wokalnych.
 • Promocja nauki języków obcych z wykorzystaniem piosenki jako środka przekazu.
 • Wymiana doświadczeń i pomysłów w zakresie upowszechniania śpiewania i nauki języków obcych wśród dzieci.

KATEGORIE WIEKOWE

 • I kategoria – szkoły podstawowe: klasy I-IV
 • II kategoria – szkoły podstawowe: klasy V-VIII

WARUNKI UCZESTNICTWA, REGULAMIN KONKURSU

 • Konkurs odbędzie się 8 maja 2020 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Przeworsku  początek przesłuchań godzina 9:30.
 • Konkurs jest adresowany do uczniów i nauczycieli języków obcych szkół podstawowych powiatu przeworskiego.
 • Szkoły zgłaszają chęć wzięcia udziału w konkursie do organizatora konkursu   (Szkoła Podstawowa nr 2 w Przeworsku) do dnia 24 kwietnia 2020 r. wypełniając załączony formularz zgłoszeniowy.
 • Piosenki będą prezentowane w języku obcym.
 • W konkursie mogą wziąć udział soliści oraz zespoły wokalne i wokalno – instrumentalne zgłoszone przez nauczycieli j. obcych.
 • Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 2 solistów/zespoły, dla każdej kategorii wiekowej.
 • Każdy z uczestników (solista lub zespół) przygotowuje jedną piosenkę w języku obcym.
 • Uczestnik konkursu nie może wykonywać tej samej piosenki, która była prezentowana przez niego  w ciągu ostatnich 2 lat.
 • Repertuar jest dowolny, jednak niedozwolone jest śpiewanie piosenek zawierających zwroty wulgarne oraz treści niezgodne z przyjętymi obyczajami, obrażające uczucia innych osób, np. religijne itp.
 • Utwór można wykonywać zarówno z własnym akompaniamentem jak i z podkładem muzycznym (na płycie CD – format audio CD lub format mp3). Dopuszczalne jest wykonanie utworu a cappella.
 • Eliminacje wstępne w celu wyłonienia dwóch wykonawców w każdej kategorii szkoła przeprowadza we własnym zakresie.

OCENA I NAGRODY

Nad przesłuchaniami konkursowymi, czuwać będzie jury powołane przez organizatora.

Jury konkursu szczególna uwagę przy ocenie zwracać będzie na:                                                                  

 –  poprawność wykonania pod względem językowym                                                                         

 – dobór repertuaru adekwatnie do wieku wykonawcy (dobór tonacji, dopasowanie skali trudności do możliwości wykonawczych solisty lub zespołu)                                                                                                  

 – muzykalność, warunki głosowe i językowe wykonawcy                                                               

 – interpretację / ekspresję wykonania utworu                                                                                      

 – ogólne wrażenie artystyczne

– w kategorii klas I – IV wskazane jest, by piosenka pochodziła z kanonu piosenek dziecięcych

Przy końcowej ocenie decydujące są kryteria językowe. 

Oficjalne wyniki i wręczenie nagród nastąpi w dniu konkursu po jego zakończeniu. Każdy wykonawca otrzyma pamiątkowy dyplom, natomiast zwycięzcy trzech pierwszych miejsc  w każdej kategorii nagrody rzeczowe. Przewidziano również wyróżnienia w obu kategoriach.

Organizator  zastrzega sobie prawo do wystawienia więcej niż dwóch uczestników konkursu w każdej kategorii, przy czym podczas konkursu podlegają oni tym samym kryteriom, co inni uczestnicy.

ZASADY ORGANIZACYJNE                                                   

 • Organizatorzy konkursu zapewniają aparaturę nagłaśniającą, odtwarzacz CD

USTALENIA KOŃCOWE

 • Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia kolejności przesłuchań konkursowych.                    
  Lista osób występujących w ustalonej kolejności będzie dostępna od dnia 05 maja 2020 r. na stronie internetowej szkoły www.sp2przeworsk.pl w zakładce: konkursy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu lub terminu  konkursu        w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych. O zmianach uczestnicy zostaną poinformowani.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć z konkursu oraz wyników na stronach internetowych SP2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku oraz gazetkach          i tablicach miejskich.
 • Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.

ZGŁOSZENIA

Udział w VII Powiatowym Konkursie  Piosenki Obcojęzycznej należy zgłaszać na karcie zgłoszenia wraz z tekstem piosenki w terminie do 24 kwietnia 2020 r. na adres:

Szkoła Podstawowa nr 2
im. Hugona Kołłątaja
ul. Misiągiewicza 10, 37-200 Przeworsk
tel. 16 648 64 41

lub adres e-mail:

sp2.sekretariat2@gmail.com
(z dopiskiem VII Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej)

Uwaga!

Konkurs jest uwzględniony przez Kuratora Oświaty w wykazie zawodów artystycznych.

VII Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej

K A R T A    Z G Ł O S Z E N I A

 1. Nazwa i rodzaj zespołu lub imię i nazwisko solisty (wiek, klasa)

      ………………………………………………………………………………………………

 1. Nazwa i adres, telefon oraz e-mail szkoły patronującej

     ………………………………………………………………………………………………

     ………………………………………………………………………………………………

     ………………………………………………………………………………………………

 1. Program (obowiązkowo TYTUŁ, AUTOR)

      …………………………………………………..                               ……………………

                tytuł                                                                                         czas

      ………………………………………………………………………………………………

                                                         oryginalny wykonawca    

 • Imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna, nr telefonu kontaktowego, e-mail:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

 • Ilość osób w zespole……………………………………………………………………
 • Rodzaj akompaniamentu (CD, zespół – podać skład)

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

 1. Dodatkowe potrzeby

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………                                                           ………………………

pieczęć szkoły                                                                                podpis nauczyciela