Organizatorzy konkursu:

Nauczyciele języka angielskiego Szkoły Podstawowej nr 2 w Przeworsku:  mgr Małgorzata Kolczak, mgr Alicja Nowinowska, mgr Katarzyna Kaczmarzyk.

Data i miejsce:

25 marca 2022r. godz. 10.00, SP 2 w Przeworsku, ul. Misiągiewicza 10, przewidujemy konkurs tylko w formie stacjonarnej  z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Uczestnicy: 

Uczniowie szkół podstawowych powiatu przeworskiego.

Cele konkursu:

1.Sprawdzenie wiedzy uczniów o Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Kanadzie, Australii, Irlandii, Nowej Zelandii i Stanach Zjednoczonych.

2. Zachęcanie dzieci do samodzielnego zdobywania wiedzy o krajach anglojęzycznych, ich historii, kulturze, geografii, zwyczajach, świętach.

3. Wzbudzenie zainteresowania językiem angielskim.

4. Kształtowanie postaw tolerancji i szacunku wobec dziedzictwa kulturowego innych narodów.

5. Zachęcanie do pozytywnej rywalizacji i rozwijania swoich ambicji.

6. Umożliwienie uczniom sprawdzenia własnej wiedzy zdobytej na lekcjach języka angielskiego, zajęciach pozalekcyjnych i innych przedmiotach.

7. Integracja środowiska nauczycieli języków obcych i propagowanie idei zdrowej rywalizacji między szkołami.

Regulamin konkursu:

1.Konkurs ma jeden etap w formie pisemnej w języku angielskim. Składa się z różnego rodzaju zadań: test wyboru, odpowiedzi na pytania, uzupełnianie zdań, prawda/fałsz itp.

2. Czas trwania konkursu to 45 min.

3. Zadania konkursowe dotyczą ogólnej wiedzy o Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej, Kanadzie, Australii, Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii (historia tych krajów, ich kultura, zwyczaje, geografia i święta)

4. Wszyscy uczestnicy konkursu piszą ten sam test w tym samym miejscu i w tym samym czasie.

5. Z każdej szkoły może wziąć udział 2 uczniów , uczniowie ci zgłaszani są do konkursu przez swojego nauczyciela  j. angielskiego na adres mailowy nauczycieli anglistów; a.nowinowska@wp.pl lub malgorzatakolczak@wp.pl  do 21 marca 2022r. Organizator zastrzega sobie prawo do wystawienia więcej niż dwóch uczestników.

6. Uczestnicy konkursu zobligowani są do posiadania podpisanego przez rodziców lub prawnych opiekunów oświadczenia o zgodzie na udział  w konkursie (do pobrania ze strony internetowej szkoły w zakładce: konkursy)

7. Prace uczniów ocenia jury wybrane przez organizatora konkursu.

8. W czasie trwania konkursu członkowie komisji konkursowej nie mogą objaśniać zadań oraz udzielać wskazówek dotyczących ich rozwiązania.

9. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu przez ucznia, jego rodziców lub opiekunów prawnych.

10. Udział ucznia w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikowanie niezbędnych danych osobowych związanych z ogłoszeniem wyników.

11. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu przeprowadzenia konkursu.

12. Prace uczniów pozostają do wglądu u organizatora.

13. Laureaci – zdobywcy pierwszych trzech miejsc oraz III wyróżnień otrzymają dyplomy  i nagrody.

Fundatorem nagród w konkursie jest Wydawnictwo Oxford University Press i Wydawnictwo Macmillan, Stowarzyszenie Sympatyków SP2 w Przeworsku.

Uwaga!

Konkurs jest uwzględniony przez Kuratora Oświaty w wykazie zawodów wiedzy.