LAUREACI KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ „HOGO KOŁŁĄTAJ-PATRON MOJEJ SZKOŁY”

I miejsce – Lena Laska VI „d”

I miejsce – Karolina Jamroży V „c”

III miejsce – Bartosz Kurpiel V „d”

Regulamin

Szkolnego konkursu na prezentację multimedialną „Hugo Kołłątaj – Patron Mojej Szkoły”

pod patronatem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2
im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku 

rok szkolny 2019/2020

§ 1

I Cel konkursu

  1. Wykorzystanie i rozwijanie potencjału intelektualnego uczniów oraz ich umiejętności praktycznych związanych z nowoczesną technologią multimedialną;
  2. Motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy o patronie szkoły;
  3. Rozwijanie w uczniach umiejętności samodzielnego wyszukiwania materiałów źródłowych;
  4. Rozwijanie zdolności wykorzystania dostępnych materiałów fotograficznych i innych   dokumentów do opracowania prezentacji multimedialnej;
  5. Motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy i umiejętności z zakresu technologii informacyjnej;
  6. Kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły;
  7. Promowanie talentów młodzieży;
  8. Tworzenie więzi ze szkołą.

§ 2

II Uczestnicy konkursu

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas V – VIII Szkoły Podstawowej nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku.

§ 3

III Czas trwania konkursu

Czas trwania konkursu i dostarczania prezentacji: 07.01.2020 r.  – 28.02.2020 r.

Ogłoszenie wyników na stronie internetowej szkoły: 27.03.2020 r.

Wręczenie nagród podczas święta naszej szkoły: 24.04.2020 r.

§ 4

 IV Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie udziału i przygotowanie prezentacji multimedialnej „Hugo Kołłątaj – patron mojej szkoły” w terminie do 28.02.2020 r. (tj. piątek).

2.      Prace należy składać w bibliotece szkolnej u pani mgr Renaty Łojko. Prezentację należy przekazać na płycie CD lub napędzie PenDrive.

§ 5

V Kryteria oceny prezentacji konkursowych

1.  Praca konkursowa powinna zostać wykonana w formie prezentacji multimedialnej w programie Microsoft Power Point (5 do10 slajdów).

2.   Praca powinna zawierać treści zgodne z tematem konkursu.

3.  Zadanie konkursowe powinno być efektem samodzielnej pracy ucznia (mile widziane własne zdjęcia i komentarze).

4.   Nauczyciel pełni rolę opiekuna projektu.

5.  Płyta CD lub DVD musi zawierać we właściwym katalogu, oprócz samej prezentacji, także obiekty w niej wykorzystane (muzyka, dźwięk, obrazy, grafiki, animacje, filmy, itp.).

6.  Praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana i nie może naruszać praw autorskich osób trzecich. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście oraz że wykorzystane do pracy konkursowej zdjęcia i inne materiały nie naruszają praw autorskich oraz uczestnicy posiadają prawa do wykorzystania wizerunku osób trzecich.

7.  Przy ocenie prac Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę kreatywność oraz oryginalność prezentowanego materiału, a także

a. Poprawność merytoryczną i językową zamieszczonych w prezentacji informacji.

b.     Przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji.

c.  Adekwatność zastosowanych narzędzi i efektów do przedstawianych treści poprawności językowej (stylistyka, ortografia itp.).

8.  Praca powinna zostać wykonana przez jednego autora oraz podpisana na slajdzie tytułowym.

9. Na końcu prezentacji powinna zostać umieszczona bibliografia (spis materiałów wykorzystanych przy tworzeniu prezentacji, łącznie ze stronami www).

10.  Ciekawe, twórcze i oryginalne ujęcie tematu prezentacji będzie miało znaczący wpływ na ocenę pracy.

11. Autorzy prac bezpłatnie przenoszą na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie do nadesłanych prac. Wszyscy uczestnicy konkursu składając pracę wyrażają tym samym zgodę na ich reprodukcję w różnych materiałach informacyjnych: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, CD-ROM, wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne prezentacje, a także prezentowanie prac na wystawach związanych z działalnością, prowadzonych przez Organizatora). Przystąpienie uczestników do konkursu oznacza wyrażenie przez nich zgody na wykorzystanie ich nazwisk w akcjach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych związanych z niniejszym konkursem. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu.

§ 6

VI Formy ogłoszenia konkursu

1. Zamieszczenie regulaminu konkursu na tablicach ogłoszeń szkolnych, stronie internetowej http://sp2przeworsk.pl/  i facebook’u szkoły 
https://www.facebook.com/sp2.przeworsk/ oraz w pokoju nauczycielskim;

2.    Plakaty reklamowe;

3.    Informowanie uczniów przez wychowawców i nauczycieli.

§ 7

VII Nagrody

1.      Organizator konkursu przewiduje przyznanie trzem najlepszym prezentacjom następujących nagród:

I miejsce – Nagroda rzeczowa

oraz zamieszczenie prezentacji na głównym panelu strony internetowej szkoły http://sp2przeworsk.pl/ oraz na facebook’u szkoły https://www.facebook.com/sp2.przeworsk/

II miejsce – Nagroda rzeczowa

III miejsce – Nagroda rzeczowa

2.  Laureaci konkursu  otrzymują dyplom laureata, a wszyscy uczestnicy dyplomy z podziękowaniami za udział w konkursie.

3.   Nauczyciele – opiekunowie uczniów otrzymają podziękowania.

§ 8

VIII Organizatorzy

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku. Informacji udzielają: mgr Wioletta Jaskuła oraz mgr Renata Łojko.